درصورتی که یکی از شرایط زیر را داشته باشید با ارسال تصویر کارت معتبر و دارای اعتبار به تلگرام مدیر فروش به شماره 09122350834 میتواینید کد تخفیف دریافت کنید

1- دانشجو

2- سرباز

3- بهزیستی

4- کمیته امداد